MAIN MENU

TÚI ZIPPER

Túi Zipper Màu

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper Hàng In

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Màng Phức Hợp

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #12

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #10

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #8

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #6

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #4

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #2

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #0

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #11

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi zipper #9

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi zipper #5

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi zipper #3

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi zipper #00

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi Zipper #1

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi zipper #7

Được xếp hạng 0 5 sao

TÚI NILON

Túi Màng Phức Hợp

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi gói hàng niêm phong

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi PE

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi PP

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi HDPE

Được xếp hạng 0 5 sao

Túi PE Sứ

Được xếp hạng 0 5 sao

DÂY THÍT NHƯA

Dây thít nhựa 30cm

Được xếp hạng 0 5 sao

Dây thít nhựa 25cm

Được xếp hạng 0 5 sao

Dây thít nhựa 20cm

Được xếp hạng 0 5 sao

Dây thít nhựa 15cm

Được xếp hạng 0 5 sao

Dây thít nhựa 10cm

Được xếp hạng 0 5 sao

Màng PE - Xốp Khí Bọc Hàng